Com es garanteix la legitimat del tractament i captació de les imatges?

L’ús de càmeres o sistemes de videovigilància ha de comptar amb el consentiment lliure, inequívoc, informat i específic de les persones afectades o, en el seu cas, basar-se en qualsevol de les causes descrites a l’article 6 RGPD.

No obstant, en el supòsit que les imatges captades revelin dades de ideologia, afiliació sindical o religió, serà necessari el consentiment exprés i escrit de les persones afectades. I quan es tractin de dades d’origen racial, salut o vida sexual, només podran ser tractades si així ho disposa una llei o la persona afectada consisteix expressament.

No es considera legitima:

  1. L’obtenció d’imatges a espais públic, donat que aquesta captació només la pot dur a terme les forces i cossos de seguretat, a excepció de la captació incidental d’imatges de la via publica que resultin imprescindibles o sigui inevitable per la vigilància;
  2. L’obtenció d’imatges a espais privats com l’interior d’un domicili, llevat que es disposi del consentiment de les persones afectades o concorri algunes de les circumstàncies previstes a l’article 18.2 de la Constitució; i
  3. L’obtenció d’imatges a banys, vestuaris o llocs anàlegs.
2018-05-30T17:01:38+00:00

Leave A Comment