Què implica tenir un encarregat de tractament?

Si com a responsables del tractament decidim que, total o parcialment, aquest sigui realitzat materialment per un tercer, hem de tenir en compte que aquesta relació ha de ser necessàriament contractual, el contracte ha de regular la realització del tractament de manera que, juntament amb les instruccions concretes sobre les operacions i procediments que ha d’aplicar l’encarregat, caldrà incorporar uns continguts mínims especificats a la normativa de protecció de dades.

També venim obligats a vetllar perquè efectivament l’encarregat compleix amb les seves obligacions relacionades amb el tractament de dades personals que està realitzant pel nostre compte.

2018-05-30T16:56:26+00:00

Leave A Comment