Què implica ser encarregat de tractament?

L’encarregat de tractament ha de conèixer quines són les seves obligacions en matèria de protecció de dades en relació als serveis que presta, ja que en cas d’incompliment també pot arribar a ser sancionat, per tant haurà de preveure que la prestació de serveis que impliqui l’accés a dades personals, per compte d’un tercer, estigui regulada contractualment i per descomptat caldrà que segueixi les instruccions recollides en el contracte. A més, l’encarregat ha de realitzar una anàlisi de riscos atenent a les circumstàncies concretes de la seva activitat.

A banda de complir amb allò que pugui preveure el contracte, l’encarregat del tractament ha de tenir en compte que una vegada finalitzada la relació contractual ja no pot seguir tenint accés a les dades personals que van ser objecte de l’encàrrec de tractament, per tant, haurà de destruir les dades o tornar-les al responsable del tractament, això sens perjudici de que el més adequat és que el propi contracte determini quin destí tindran les dades una vegada finalitzada la relació contractual.

2018-05-30T16:57:51+00:00

Leave A Comment