Quines mesures de seguretat són aplicables?

Quines mesures de seguretat són aplicables?

A les imatges, i si escau a les veus, obtingudes o tractades mitjançant sistemes de videovigilància, se’ls ha d’aplicar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives previstes al Reglament de desenvolupament de la LOPD per als fitxers o tractaments automatitzats i no automatitzats, segons el nivell de seguretat exigible en cada cas.

Aquestes mesures d’índole tècnica i organitzativa exigibles pel tractament de les imatges i/o veus han d’estar previstes al Document de Seguretat, el qual també haurà de definir:

  1. Les persones usuàries que poden visualitzar, accedir i/o manipular les imatges;
  2. Les persones que puguin dur a terme operacions de bloqueig, esborrat, destrucció, conservació, identificació, distorsió o qualsevol altra manipulació de les imatges;
  3. Les persones autoritzades a modificar o revocar l’accés de tercers; i
  4. La resta de mesures de seguretat, segons el nivell de seguretat exigible en cada cas, previstes a la normativa de protecció de dades.

A més, per donar compliment a les exigències de seguretat previstes a la normativa de protecció de dades en el tractament d’imatges i veus s’haurà de tindre en compte que:

  1. Els equips de visionat de les imatges han d’estar situats en àrees restringides al públic, i en cas de no ser possible, col·locats de forma que les imatges no siguin visibles per a persones no autoritzades;
  2. El responsable del fitxer o tractament ha d’assegurar la formació de les persones que operen amb el sistema per a la custòdia, reserva i seguretat de les imatges, així com per atendre l’exercici dels drets de les persones mitjançant un procediment àgil;
  3. Caldrà adoptar les mesures necessàries per assegurar la destrucció total del contingut en les operacions d’esborrat de fitxers digitals o de reutilització dels suports per a gravacions analògiques; i
  4. Per al cas dels fitxers automatitzats, a excepció del casos en que el període de conservació de les imatges sigui inferior a una setmana, s’hauran de dur a terme setmanalment còpies de seguretat.
2018-03-20T08:55:25+00:00 enero 25th, 2018|0 Comments

Leave A Comment