Quines són les obligacions que s’han de complir si es disposa d’un sistema de videovigilància que grava imatges?

En primer lloc, la captació d’imatges de persones físiques identificables i el tractament d’aquestes pel responsable de les càmeres o sistemes de videovigilància constitueix  un tractament i, com a tal, ha de constar al Registre d’activitats del tractament del responsable i, si escau, de l’encarregat del tractament.

En segon lloc, el responsable ha d’informar de manera clara i permanent de l’existència de càmeres o sistemes de videovigilància a través de la col·locació d’un cartell informatiu. A més, ha de posar a disposició de les persones afectades un imprès amb tota la informació determinada a l’article 5 de la LOPD.
En tercer lloc, en el cas que una empresa externa degudament autoritzada, presti el servei de instal·lació i/o manteniment dels equips i sistemes de videovigilància amb accés a les imatges, aquesta empresa de seguretat serà encarregada del tractament. D’aquesta manera, tant el responsable del tractament de les imatges com l’encarregat han de complir amb l’article 28 del RGPD.

I, per últim, el responsable de la instal·lació de les càmeres i sistemes de videovigilància ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les imatges i evitin la seva pèrdua, modificació, o accés no autoritzat.

2018-05-30T17:03:12+00:00

Leave A Comment