Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?

Les condicions per imposar multes administratives venen regulades a l’art. 83 del RGPD i les sancions oscil·len entre els 10.000.000 d’euros com a màxim o, en el cas d’una empresa, d’una quantia equivalent al 2%, com a màxim, del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior i els 20.000.000 euros com a màxim o, en el cas d’una empresa, d’una quantia equivalent al 4%, com a màxim, del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior.

Segons l’àmbit d’actuació, l’òrgan encarregat d’imposar aquestes sancions serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els casos del sector privat, o bé l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en els casos de les institucions públiques, entitats autònomes, consorcis i altres entitats de dret públic vinculades a l’Administració de la Generalitat, o als ens locals.

Per altra banda, l’òrgan corresponent aplicarà les facultats de graduació de les sancions en base als criteris establerts a la normativa de protecció de dades.

2018-05-30T17:13:30+00:00

Leave A Comment