Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?

Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?

Les infraccions en matèria de protecció de dades es poden classificar en lleus, greus i molt greus segons el tipus d’incompliment de les obligacions establertes a la LOPD. Segons l’àmbit d’actuació, l’òrgan encarregat d’imposar aquestes sancions serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els casos del sector privat, o bé l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en els casos de les institucions públiques, entitats autònomes, consorcis i altres entitats de dret públic vinculades a l’Administració de la Generalitat, o als ens locals.
Les sancions, en base al nivell de gravetat, oscil·len entre 900 i 600.000 Euros.

Per altra banda, l’òrgan corresponent aplicarà les facultats de graduació de les sancions en base als criteris establerts a la normativa de protecció de dades, sense que en cap cas s’imposi una sanció més greu que la fixada per la LOPD.

2018-03-20T09:04:07+00:00 enero 18th, 2018|0 Comments

Leave A Comment